rok założenia 1988
Elektrotechnika - projektowanie i realizacja
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji e-mail
Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej miało charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość udzielić Ci informacji o które prosiłeś w przesłanej do Nas wiadomości. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – Elpir Piotr Dłużak, NIP: 8390401595, nr tel. +48 601 663 807, adres e-mail: piotr@elpir.eu. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem pisząc na adres e-mail: piotr@elpir.eu lub dzwoniąc pod numer tel. 601 663 807. Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie wyczerpujących informacji o które prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcami danych kontrahentów lub pracowników kontrahentów i innych osób uprawnionych do reprezentowania kontrahentów, w postaci służbowych adresów e-mail oraz innych danych identyfikacyjnych będą wybrani kontrahenci Elpir Piotr Dłużak w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji zawartych z nimi umów. Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez Nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez Nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
  • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
  • prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
  • prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
  • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Bez zbędnej zwłoki zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie.
Kontakt
ELPIR
ul. Sloneczna 16J
76-200 Słupsk
NIP 8390401595
REGON 770562049

+48 601 663 807
piotr@elpir.eu

Polityka Prywatności